Evaluering styrkede pædagogiske læreplan - 2021

Vi har siden udarbejdelsen i 2019 og de følgende 2 års løbende implementering af den nye styrkede læreplan, haft et fokus på:

  • Udarbejdelse af den styrkede læreplan
  • Arbejde med og udvikle på den pædagogiske evalueringskultur
  • Sproglig udvikling
  • Arbejde med dagligdags struktur
  • Arbejde med samarbejdet/brobygningen mellem de forskellige afdelinger         

Udarbejdelse af den styrkede læreplan

Vi udarbejdede vores pædagogiske grundlag og læreplan, ved at alle fire afdelinger satte sig sammen, og debatterede hvert enkelt punkt, så det stemte overens med den hverdag de hver især befinder sig i. Der er forskelle og ligheder ved alle fire afdelinger. Det pædagogiske grundlag, kan betegnes som det pædagogiske fundament vi alle står på, når vi møder børn, forældre, samarbejdspartnere og hinanden i Skovbrynet. Man kan sige at det er vores værdimæssige tilgang til mødet med andre mennesker.

Alle afdelinger skrev altså deres eget pædagogiske grundlag. Det er meget essentielt for mig, at alle medarbejdere på Skovbrynet har været en del af denne proces, da det er dem der skal bære den i praksis. De skal kende til vores værdigrundlag, og være med til at forme det.

De fire bud blev herefter, af ledelsen, samlet til et fælles skriv, for hver af de ni punkter i det pædagogiske grundlag. Det har været et stort arbejde at udarbejde og samle 36 bud på de ni punkter, men det har været en udviklende proces, som har givet medarbejderne en stor grad af involvering, som Jeg ved er vigtig når man skal skabe et meningsfyldt arbejdsliv. 

De pædagogiske læreplanstemaer er vores praksis. Det er her vores pædagogiske grundlag kommer til live. Udarbejdelsen af dem er foregået på samme måde som det pædagogiske grundlag. Men hvor det pædagogiske grundlag fungerer som værdimæssige pejlemærker, er læreplanstemaerne mere specifikke indsatsområder som kan være meget forskellige fra afdeling til afdeling, grundet børnenes motoriske og kognitive udviklingsniveauer. Derfor er alle 6 temaer udarbejdet indenfor hver af de 4 afdelinger, og tilgængelige sådan, at forældrene lettere kan navigere i det område som er særligt interessant for dem. Klubben er ikke repræsenteret i oversigten, da denne del af Skovbrynet ikke er underlagt dagtilbudsloven. Det er dog vigtigt at understrege af personalet i klubben har været en del af samme proces som resten af personalet, og har samarbejdet med deres nærmeste kolleger på fritidshjemmet under udarbejdelsen af deres læreplanstemaer. 

Fremover skal det pædagogiske grundlag og læreplanstemaer løbende evalueres

Arbejde med og udvikle på den pædagogiske evalueringskultur 

Vi har i alle afdelinger ugentlige team-møder. Her har Jeg bedt personalet organisere deres tid, så de kunne nå at afholde det egentlige team-møde, men også gøre plads til evalueringen. I starten har vi grebet det an på den måde, at afdelingen i fællesskab vælger et pædagogisk fokus som de vil undersøge, med henblik på at videreudvikle. Det kunne eksempelvis være overgangen fra frokost til legeplads, hvor personalet oplever at der kunne være udfordringer. Dette skal så dokumenteres og evalueres. Denne proces kan variere i tid, men i starten har vi øvet med forholdsvis korte forløb på ca. 14 dage. Denne proces kan gentages, indtil man har fået belyst situationen tilfredsstillende, og kan igangsætte et nyt forløb.

Da vi ikke har kunnet finde os selv 100% i eksisterende evalueringsværktøjer, har vi valgt at udvikle vores eget, som sørger for at vi kommer rundt om hele evaluerings ”objektet”, men som samtidig er så let tilgængeligt at det også bliver gjort i en presset arbejdsdag.

Sproglig udvikling

Den sproglige udvikling har vi haft stort fokus på, da vi er blevet opmærksom på denne udfordring gennem udfyldelse af vores pædagogiske værktøj; ”Sprogvurdering 3-6” der lader os gå ind og undersøge børnenes sproglige niveau, så vi kan arbejde mere fokuseret med det enkelte barn. Vi har også haft besøg af den kommunale tale/høre konsulent, som vejledte vuggestuens personale i hvordan vi kunne arbejde mere effektivt med at udvikle og understøtte børnenes sprogforståelse og ordforråd. Vi har investeret i et digitalt og sjovt sprog-redskab (YOLI), så vores ”sprogvurdering 3-6” redskab, også fået tilføjet en ny legende dimension.

Vi tilpasser løbende, og laver tiltag som tager udgangspunkt i de områder, hvor det enkelte barn er udfordret sprogligt.

Dagligdags struktur

I vuggestuen er det målet at lave nogle whiteboardtavler, som de har det i børnehaven. Whiteboardtavlerne skal hjælpe børnene til at få overblik over dagens aktiviteter. Det er stadig under udarbejdelse i vuggestuen, men det er stadig målet at få dem implementeret i dagligdagen. 

I børnehaven har de arbejdet med at alle stuer skal arbejde med whiteboardtavlerne på samme måde, for at skabe en tydelighed for både voksne og børn, så der er en rød tråd i vores faglige tilgang med tavlerne. Det er vi nået godt på vej med, på alle tre stuer. Det er vores oplevelse at disse tavler giver ro på stuerne, da børnene selv kan orientere sig i forhold til dagens rytme, og finder ro i det. 

Vi skal stadig arbejde med at fordele os i mindre grupper rund i huset og på legepladsen, det er vi opmærksomme på.

 

På fritidshjemmet har vi i gruppen med 0 og 1. klasse haft fokus på overgangen fra skole og fritidshjem. Målet har været at skabe en ”rolig indflyvning” En voksen har været fysisk placeret i garderoben og eller skolegårde, når børnene kom fra Skole. Børnene er samlet blevet orienteret om dagens program og tilbud om aktiviteter.

Denne struktur har vi oplevet at den giver børnene den ro og forudsigelighed der både giver dem overblik over dagens indhold men også giver mulighed for at deres egne planer for dagen kan gennemføres.

Arbejde med samarbejdet/brobygningen mellem de forskellige afdelinger

Vi har flere områder vi brobygger imellem; Hjemmet/dagplejen til Vuggestuen, Vuggestuen til Bier/bille stuerne, Bier/biller stuer til Brumbasserne, Brumbasser til skole og Rødder (fritidshjem), Rødder til Knaster, knaster til lysthus, og lysthuset til klubben.

Fælles for alle disse brobygninger er at børnegruppen længe inden de skal starte et nyt sted, møder personale og de fysiske rammer de skal rykke over til. 

Vuggestuen er nok det mest udsatte brobygningsområde, da børnene er så små, og trygheden i omsorgspersoner og omgivelser kan være afgørende for Deres trivsel. Vuggestuen ligger også fysisk langt fra børnehaven, og det i sig selv kan være en udfordring i brobygningen. Normalt besøger børn og personale fra vuggestuen og Bille/Bier børn hinanden, men under Corona, har vi været nødt til at ændre den metode. I stedet besøgte de kommende børnehavebørn, børnehavens legeplads for at blive bekendte og trygge ved det nye område. Personalet fra Bier/Bille stuerne kom på skift ud på legepladsen for at ”vise sig frem” (Vi måtte ikke blande børn og personale pga. smitterisici, så det foregik på afstand), så børnene vidste hvem de ville møde på Deres nye stuer. 

På de andre afdelinger har det været, næsten, ligesom altid, da personalet i børnehaven og fritidshjemmet indgik i samme arbejdsmæssige boble. Her er det naturligvis også kendskab til personale, fysiske rum og forventninger ift. regler og rammer når man eksempelvis skal starte i skole eller fritidshjem. 

Fremadrettet…

Forældresamarbejde og inddragelse er et af de steder vi har fokus i øjeblikket, og hvor vi er ved at gå nye veje i vores praksis. Det bliver spændende at evaluere på de projekter hvor forældrene deltager i institutionen, eller selv byder ind med ideer og tiltag. På Børne og -unge udvalgsmødet på Antvorskov skole i sensommeren 2021, deltog et af forældrebestyrelsesmedlemmerne deltog sammen med leder og teamkoordinator fra Skovbrynet. Det gav nogle spændende og frugtbare ideer, som hurtigt kickstartede en ny tilgang fra begge parter. På det førstkommende forældremøde, blev ønsket om større forældreinddragelse præsenteret, og det var en tydelig forældrebestyrelse der stod side om side med personalet.

Til vores forældremøde fortalte vi om kommende projekter i Skovbrynet, og her bød forældrene ind med ideer til aktiviteter og tiltag som kunne involvere dem. Allerede nu er der konkrete tiltag, som illustrerer hvor stor effekt det på sigt kan få. Blandt andet har vi en drage-bygge dag, hvor 6 forældre deltager i dragebygningen i dagtimerne. Der er også en mor der gerne vil komme og læse hyggelige spøgelseshistorier for børnene.

 

Siden er sidst opdateret 4. november 2021