Dagtilbudsloven Knasterne

Understøtte og respektere børns selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. (Gå foran, gå ved siden af, gå bagved.)

Vi har en bred børnegruppe med mange forskelligheder/interesser og behov, som vi forsøger at dække efter bedste demokratiske vis. F.eks. har vi i øjeblikket en gruppe af børn, som leger med biller, bygger zoologisk have til dem osv. Dette får de lov til. Her går personalet bagved, og sørger for at de bl.a. ikke mishandler dyrene.

En aktivitet, hvor vi går ved siden af er bordtennis. Her starter ungerne selv aktiviteten op og personalet kan gå ind og ud af legen efter behov. Det ændrer ikke ved legens karakter at der ikke er noget personale, der deltager.

Generelt kan man sige, at personalet starter med at gå foran, ved at starte en aktivitet op og når legen så kører, så går man ved siden af ved at deltage i aktiviteten. De aktiviteter som sættes i gang er ofte baseret på, hvad børnene har ytret ønske om.

Eksempler på aktiviteter er

  • Projekt ”Den gode slåskamp.”
  • Aktiviteter i hallen
  • hygge m. film og fællesspisning
  • Sørby Marked.

Være særlig opmærksom på at involvere og aktivere børn med behov for særlig indsats. Hvis der opstår et tilfælde, hvor et barn har behov for særlig indsats fra personalets side, tager vi udgangspunkt i det enkelte barn og forsøger at imødekomme barnets behov efter bedste evne. F.eks. hvis et barn har behov for en ekstra indsats til at blive inkluderet i børnegruppen, danne relationer, yde ekstra omsorg i kritiske perioder.

Fremme børns sprog, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen.

Vi fremmer børnenes sprog ved, at lære dem at tale pænt via anerkendende kommunikation. Kunstugen, band, Sørby Marked og øvrige kreative værksteder på stuen samt træværksted bruges til at fremme de æstetiske værdier. Børnene får kendskab til naturen ved bl.a. Hekseugen, BMX-turene i skoven og rollespil. Vi gør børnene opmærksomme på at de skal spise sundt, når de er på Knasterne og de får brugt deres kropslige udtryksformer f.eks. via aktiviteterne i hallen, ”Den gode slåskamp”, puderummet og bordtennis.

Vi skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.

I hverdagen får børnene medbestemmelse i form af, at de selv er med til at ønske, hvad deres dag på stuen skal indeholde. Pædagogerne sætter rammerne og derfra er der frit spil for, hvad der skal ske - F.eks. hvornår man har lyst til at spise sin frittermadpakke, lege i puderummet, spille bordtennis osv. Børnene får løbende indblik i, hvordan man gebærder sig på stuen, dvs. har medansvar for de ting, der er på stuen samt at, alle skal have en god dag.

Demokrati kommer f.eks. til udtryk ved at børnene selv bestemmer en konsekvens for hele stuen, efter en uheldig episode i puderummet. Eks.: En kniv er fundet i puderummet og vi holder derefter børnemøde for at tale med børnene om problematikken. Alle er noget forskrækket over at kniven er fundet, og vi taler om hvad vi gør for at markere at det er en alvorlig ting, og at det ikke må ske igen. Børnene foreslår derpå selv at puderummet lukkes i en periode.

Vi skal fremme kendskab til og samspil med andre typer fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud.

I dagligdagen støtter vi op om børnenes fritidsaktiviteter ved at sende dem af sted til tiden. Udover dette deltager stuen i specialarrangementer omhandlende Kids-volley og hockey i Sørbyhallen m.m. Børnene får kendskab og lyst til at deltage i nye fritidsaktiviteter efter at have prøvet aktiviteten på Knasterne, f.eks. bordtennis. Institutionen har tilknyttet en musikmedarbejder, som er med til at vække børnenes interesse for musik og sang.

Vi skal i samarbejde med skole og forældre, medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet.

Vi søger overordnet at bakke op om skolens undervisningsdel i det omfang det lader sig gøre. F.eks. I forlængelse af skolens arbejde i idrætsundervisningen med atletik, gennemførte Skovbrynet, i løbet af Sundhedsugen, en atletikdag, hvor børnene dystede i de forskellige discipliner, som de allerede havde stiftet bekendtskab med i skoleregi. I samme Sundhedsuge blev der også gennemført et projekt med drømmerejser, et emne, som børnene også har stiftet bekendtskab med i skolen.

Vi deltager i forældresamtaler/forældremøder sammen med klasselærer fra den enkelte klasse.

Vi skal give mulighed for lektielæsning.

Stuen har fast lektiecafé hver tirsdag. I øvrigt kan børnene læse lektier i dagligdagen med mulighed for at spørge personalet om hjælp. Der er områder, hvor børnene kan sidde i ro og mag, i det daglige, hvor man kan sidde og koncentrere sig. Stuen sender også børnene til lektiecafé på skolen hver mandag. 

Siden er sidst opdateret 13. december 2018