Dagtilbudsloven Rødder

Vi skal understøtte og respektere børns selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogiske tilrettelagte aktiviteter

Helt konkret gør vi

 • Vi voksne undrer os, reflekterer over og er nysgerrige på hvordan og hvorfor børnene/børnegrupperne er optaget af og vælger netop en bestemt aktivitet.
 • Vi er særligt opmærksomme på børnenes ønsker for indkøb af materialer og inventar. I forlængelse af børnenes ønsker ligger der så overvejelser fra vores side om i hvilket omfang det skal anskaffes, og i hvilket omfang det kan være til gavn for den aktuelle børnegruppe. 
 • I forhold til de helt dagligdags aktiviteter(perler, malebøger, Wii, puderum, computer, osv.) er vi meget opmærksomme på brugen, da det let kan blive en masseproduktion og uden nogen egentlig udfordring eller pædagogisk mål for det enkelte barn.
 • Når vi tilrettelægger pædagogiske aktiviteter er det med den aktuelle børnegruppes behov for øje. Vi har erfaring for at børnegruppen 6-8 år har brug for redskaber til at håndtere og udvikle samarbejdskompetencer - det at kunne opretholde og fastholde egen rolle og egen identitet i relationer. Dette kan vi med stor succes gøre i bl.a. det læringsrum som hallens rammer giver, her afvikler vi bl.a. målrettede konkurrence- og regellege.

Børn i børnehaven udvikler grundstene til kompetencer de skal bruge igennem hele livet. Disse kompetencer og erfaringer ligger til grund for vores videre arbejde med at give børnene  udviklingsmuligheder.

Børnene i børnehaven udvikler eksempelvis sprog, senere udvikles deres ordforråd. Vi skal være særligt opmærksomme på at involvere og aktivere børn med behov for særlig indsats.

Helt konkret gør vi:

Alle børn udfordres på egne kompetencer og ressourcer. Derfor er det ikke altid et succeskriterie for os, at alle børn SKAL deltage i en given aktivitet, vi oplever f.eks. i nogle tilfælde at et barn føler sig inkluderet ved at have mulighed for at deltage med en alternativ ”rolle”. I nogle situationer oplever vi kan det være direkte ekskluderende for barnet, hvis de voksne gennemtvinger at barnet deltager i en given aktivitet. Derfor kan det være et bevidst valg at et barn får lov til at sidde og kigge på, indtil barnet føler sig tryg ved legens regler.

Når vi sætter voksenstyrede aktiviteter i gang for børnene, er det målet, at alle børn udfordres på egne kompetencer og evner. Vi bestræber os på at differentiere inden for aktiviteterne /legens rammer f.eks.

 • Når vi deler børnene i hold til legen (hvem har brug for at være sammen med hvem).
 • Når vi snakker om at vinde og tabe.
 • Når vi tager udgangspunkt i børnenes eller det enkelte barns ressourcer.
 • Vi er åbne og ærlige omkring barnets særlige behov (stadig med stor respekt for barnets integritet).
 • Vi udnytter børnenes naturlige behov for at drage omsorg for hinanden.

Vi arbejder i 3 læringsrum:

 1. Vi voksne ”går foran” og inspirer/vejleder børnene.
 2. Vi voksne ”går ved siden af” børnene og støtter dem i deres leg og relation.
 3. Vi voksne ”går bagved” og ser hvad der sker og får indsigt i hvad der pt. rør sig i børnene.

Vi skal fremme børns sprog, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen.

Helt konkret gør vi:

 • Vi har fokus på sproget og dets nuancer. Ord, attituder og kropssprog er noget vi hver dag vejleder børnene i at bruge konstruktivt og hensigtsmæssigt. Særligt ved konflikter går vi aktivt ind i udredningen ved at ”kræve” svar og overvejelse over, hvad skete der? hvad oplevede du? Hvilke signaler sendte du –og hvordan? Hvordan kunne konflikten være undgået? Hvad skal der til for, at I kan blive gode venner igen? På den måde tror vi, at vi kan være medvirkende til at opdrage børn, der kan reflektere og tager medansvar for egen andel af handlingsforløbet.
 • Vi beder meget sjældent børnene om at sidde stille, en børnegruppe i alderen 6-8 år har et motorisk behov for at være i bevægelse, derfor er der altid mulighed for at vælge både indendørs og udendørs aktiviteter. Vi bruger målrettet de rammer  læringsrummet i hallen og sportspladsen giver til at opfylde de pædagogiske mål vi har for vores målgruppe. Eksempelvis inklusion og samarbejde.
 • Vi snakker ofte med børnene om kost og dens indflydelse på vores sundhed og helbred. Dagligt når vi spiser eftermiddagsmad er vi i dialog med børnene om vigtigheden og sammenhængen mellem sund kost og barnets trivsel. 
 • Vi bestræber os på at give børnene et bredt kendskab til naturen ved jævnligt at lave skovture, bålaktiviteter samt oplevelsen af -at naturen er lige udenfor døren.
 • Børnene fra 1.kl har mulighed for at ”snuse” til instrumenter og musik  og på sigt deltage i Skovbrynets band-aktivitet.   
 • Vi har i februar-marts et kunstprojekt som munder ud i en kulturdag for hele Skovbrynet med fernisering. Emnet for vores aldersgruppe er ”Mit hus /vores fællesskab”. Med dette projekt vil vi styrke børnenes kreativitet og selvværd, samt opnå at de føler ejerskab for et fælles projekt.

Vi skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Helt konkret gør vi:

 • Vi laver aftaler med børnene omkring indhold i dagligdagen, det være sig aktiviteter og acceptabelt adfærd i forhold til de sociale relationer.
 • I de aktiviteter vi voksne tilrettelægger ligger der en pædagogisk dagsorden for hvilken læring vi ønsker at fremme bl.a. i forhold til forståelse for demokrati.
 • Det er de voksnes ansvar at medbestemmelse og medansvar giver mening for børnene.
 • Det er de voksnes ansvar at der skabes et miljø der gør det muligt for børnene at kunne efterleve aftaler og afgørelser.
 • Afgørelser og aftaler skal der handles på inden for en rimelig tidsramme.

Vi skal fremme kendskab til og samspil med andre typer fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud.

Helt konkret gør vi:

I dagligdagen introducerer vi børnene til forskellige former for idræt når vi tilrettelægger vores aktiviteter/turneringer i f.eks. hallen.

 • Vi har etableret 2 multibaner og har indkøbt materialer så mange idrætsgrene kan afprøves.
 • Vi bruger idrætsanlægget omkring os.
 • Vi afprøver volley, hockey, fodbold osv.
 • Vi bakker op om lokalsamfundets initiativer f.eks. volley– og hockeyklubbens arrangementer, og tilbyder vores medvirken til at børnene har en mulighed for at deltage i en valgt idrætsgren.
 • Vi gør forældre opmærksomme på, hvis vi finder at en bestemt idrætsgren, vil være særlig egnet eller hensigtsmæssig for netop deres barns udvikling.
 • Vi skilter med tilbud om Kultur/teater/Idræt, samt øvrige tiltag i lokalsamfundet.
 • Gennem hele maj måned øver alle børn og voksne på Skovbrynet sange til årets Sørby Marked. Vi bidrager med en times underholdning lørdag morgen i det store telt.

Vi skal i samarbejde med skole og forældre medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet.

Helt konkret gør vi:

 • Vi afholder div. møder herunder i fritidshjem/skole/hjem samtaler for at afdække alle barnets samlede kompetencer  og behov. 
 • Vi gennemfører fælles ture og arrangementer. Vi har tæt daglig dialog med både forældre og lærere vedr. det enkelte barn.
 • Vi er meget opmærksomme på at lærer og pædagog er ”kolleger” med barnets udvikling og trivsel som omdrejningspunkt. Fordi det er vigtigt at opnå indblik i og forståelse for barnets ”hele liv”. Med faglig sparring kan vi sammen skabe de bedste vilkår for det enkelte barn. Derfor deltager vi naturligvis også i forældremøder som afholdes på skolen.

Vi skal give mulighed for lektielæsning.

Helt konkret gør vi:

 • Vi giver mulighed for lektielæsning, ved både visuelt, fysisk og verbalt at skabe rum til lektielæsning.
 • Vi er behjælpelige ved barnets behov for hjælp til at løse lektieopgaver.
Siden er sidst opdateret 13. december 2018